اهداف

اهداف

  • آگاهی از وضعیت فعلی رامسر سایت‌های ایران و روند تغییرات آنها در 25 سال گذشته
  • تعیین حساسیت، تاب‌آوری و ظرفیت سازگاری تالاب‌ها در برابر فشارها و تنش‌های مختلف وارده
  • بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي تخریب تالاب‌ها بر معيشت پایدار و منابع معیشتی جوامع محلی وابسته به آنها
  • سنجش سطح آسیب‌پذیری رامسر سایت‌های ایران در سه سطح تنوع زیستی، زیستگاه‌ها و جوامع محلی وابسته به آنها
  • درک آسیب‌پذیری رامسر سایت‌ها با تمرکز بر روی زیستگاه‌های اصلی و در معرض خطر، گونه‌های کلیدی و دارای اهمیت تجاری
  • بررسی تاثیر تهدیدات بر کارکرد تالاب و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی به منظور سازگاری موثر
  • پایش و مدیریت سازگار؛ تعیین گام‌های ضروری به منظور اطمینان از مسیر دستیابی به نتایج مطلوب
  • ظرفیت‌سازی برای مدیران تالاب‌ها و سازمان‌های مسئول جهت اجرای ارزیابی آسیب‌پذیری شفاف و نظام‌مند
  • ارائه توصیه‌های مدیریتی و افزایش اقدامات در جهت کاهش و تعدیل اثرات مخرب
  • افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیستگاه‌ها، گونه‌ها و جوامع محلی وابسته به تالاب‌ها